Home

MagyarEnglish

Magamról

Kutyakiképzés

Terápia

Kozmetika

Fajtaleírás

Törzskönyv

Képek

Linkek

Kapcsolat

 

 

 

Terápia

Bevezetés - Alapformák - Tanfolyamok - Kutya alkalmazhatósága - Elõadások - Terápiás kutyás tábor - Referenciák - Szakirodalom - Találunk megoldást!

Bevezetés

Hallottam, hogy a kutyák hagyományosan kiválóan alkalmasak ún. "sajátos nevelési igényû" gyermekek fejlesztésére, idõskorúak hangulati és aktivitási szintjének javítására, stb. Az állatok bevonásával történõ fejlesztés, nevelés külön szakterület, és Madorral nyertem betekintést ebbe a csodálatos világba.

Állatok részvételével történõ fejlesztõ tevékenységek alapformái

Az egységes nevezéktan kedvéért leírom, hogy az állatok bevonásával történõ foglalkozásoknak az elterjedt nemzetközi szakirodalom szerint milyen három alapformája ismert:

1. AAA - Animal Assisted Activity - Állat asszisztált foglalkozás / tevékenység / aktivitás: állat bevonásával történõ pihentetõ, oktató célú kapcsolat, szakember (gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, stb.) részvétele nem követelmény. A foglalkozások tervezettségi és dokumentáltsági szintje alacsony. Cél a jó hangulat, pozitív érzések biztosítása.

2. AAT - Animal Assisted Therapy - Állat asszisztált terápia: célorientált terápiás célú kapcsolat, szakember részvételével, tervezett és dokumentált formában. A fõbb szereplõk magas szintû, összefoglaló kapcsolatát mutatja az alábbi ábra (tehát a kutyavezetõ nem a gyerekkel (páciens) foglalkozik, hanem a terapeutával és a kutyájával).

Terápia szereplõinek kapcsolata

3. AAE - Animal Assisted Education - Állat asszisztált oktatás: tanulókra specializálódott, osztálytermi interakció a tanítók/tanárok bevonásával, a diákok aktív részvételével. Cél lehet pl. az aktuális tantárgy elsajátíttatásának elõsegítése, a diákok közötti szociális interakció növelése/irányba terelése, a "klikkesedés" és kiközösítés megszüntetése vagy csökkentése, motiválás, figyelem összpontosítás elérése a diákoknál, fegyelmezési problémák minimalizálása, egyedi problémák megoldása, stb.

Lap tetejére

Terápiás állatfelvezetõ tanfolyamok

Mancsos Tanfolyam

2008-ban megkezdtem a Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány által szervezett Terápiás állatfelvezetõ (animal handler) tanfolyamot annak érdekében, hogy a már 2007-ben elindított terápiás munka elméleti hátterét jobban megalapozzam, és még strukturáltabb gyakorlati munkát tudjunk Madorral nyújtani. Ezúton (is) szeretném köszönetemet kifejezni Gaál Györgyinek a tanfolyam anyagának lelkiismeretes összeállításáért, a folyamatos elméleti és gyakorlati segítségéért.

A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam három részbõl állt:

1. Elméleti képzés és vizsga
2. Állat alkalmassági felmérés
3. Gyakorlati vizsga

1. A Terápiás állatfelvezetõ elméleti tanfolyam tematikája és elõadói:

 • a. Szakmai alapismeretek:
  • Pedagógiai alapismeretek - Farkas Márta
  • Gyógypedagógiai alapismeretek - Illés Anett
  • Pszichológiai, pszichiátriai alapismeretek - Kalo Edit
  • Konduktív pedagógiai alapismeretek - Tóth Katalin
  • Az ember és állat kapcsolata, életkori sajátosságok áttekintése - Gaál Györgyi
 • b. Az állatasszisztált programok folyamatai és elõírásai:
  • Az állatasszisztált programok elméleti alapismeretei - Gaál Györgyi
  • Az AAA, AAT és AAE - Gaál Györgyi
  • A foglakozásokon elkövethetõ hibák, improvizációk, együttmûködés a szakmai személyzettel - Gaál Györgyi
  • Jogi szabályozások, állatvédelmi szempontok és etikai megfontolások, állategészségügyi ellõírások - Gaál Györgyi
  • Szupervízió - Kutasi Tamara
 • c. Az állatok bevonása a foglalkozásokba:
  • A különbözõ állatfajok alkalmazási területei - Gaál Györgyi
  • A kutya (domesztikáció, etológia) - Gaál Györgyi
  • A macska (domesztikáció, etológia) - Gaál Györgyi
 • d. Takarmányozás, tartástechnológia, kiképzés:
  • Az állatok kiképzésének elméleti alapjai - Gaál Györgyi
  • Takarmányozás - Gaál Györgyi
  • Tartástechnológia - Gaál Györgyi

A 100 pontos sokrétû elméleti vizsga tesztet 91%-osra, a csapat legjobbjaként, sikeresen teljesítettem.

Nem elég az elméleti vizsgát teljesíteni a gazdinak - az állatasszisztált tevékenységekhez megfelelõ állat (esetünkben kutya) is kell!

2. A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam kutya alkalmassági felmérésének tematikája:

 • Alapengedelmességi feladatok gazdával ill. idegennel
 • Élelemmegtagadás
 • Érintésre adott reakció, érzékeny testtájak érintése (gazda, idegen)
 • Zajérzékenység felmérése
 • Stb.

Mador elõzetesen remekül megfelelt a felmérésen, nyugodtan, kedvesen viselkedett, nagyon szófogadó kutya volt.

Végül következett a kutyta-felvezetõ csapat legnagyobb megmérettetése: a vizsga!

3. A Terápiás állatfelvezetõ tanfolyam gyakorlati tematikája:

 • a. Engedelmességi feladatok: az általános alapfeladatokon (ültetés, fektetés, állítás, lábnál követés, helyben maradás, fordulatok) kívül pl. jobb- és baloldali vezetés, más felvezetõ (gyermek) általi vezethetõség, kellemes szituációból történõ elhívás, pluszpontokért kézjelekre történõ engedelmesség, köszönés (pl. hangadás, pacsi), apportkészség, kutya kapcsolatfelvételének vizsgálata, stb. is szerepel.
 • b. Terápiás szituáció: köszöntés, kerekes székes résztvevõk kezelése, váratlan zajingerekre adott reakciók, élelemmegtagadás, játék és játéktárgy elkérése, idegen játék ignorálása, résztvevõknek engedelmeskedés, hám le- és feladása, kutya simogatása, egyéb speciális feladatok, játékok.
 • c. Kutyakozmetikusi felülvizsgálat: általános egészségügyi ellenõrzés, elvárt megjelenés tisztázása a felvezetõvel a foglalkozások helyszínén.
 • d. Pszichológiai felmérés a gazda számára: kérdéssor megválaszolása és késõbb pszichológus általi kiértékelése a felvezetõ motivációjával, céljaival, preferenciáival kapcsolatban.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgán résztvevõ segítõk munkája mennyire fontos. Ahhoz, hogy egy valós terápiás helyzetet idézzünk, szükség van kerekesszékes, különbözõ szinten akadályozott, kutyától félõ / túl szívélyes, túl hangos / túl introvertált, benyitó-zavaró stb. résztvevõkre. A segítõk külön elõzetes oktatásban részesültek, hogy a foglalkozás az elõre megtervezett forgatókönyv szerint történjen. Külön köszönet érte a segítõknek is!

A gyakorlati vizsgát is sikerrel teljesítettük. (Zárójelben megjegyzem, hogy az engedelmességi feladatoknál az összes vizsgázó kutya (német juhász, shetlandi juhász, golden retriever, tibet terrier, airedale terrier, máltai selyemkutya) közül Madorral értük el a legmagasabb pontszámot!)

Külön megtiszteltetésnek érzem, hogy eddigi munkám elismeréseként többször is felkérést kaptam terápiás vizsga elnöklésére és levezénylésére, valamint kutya alkalmassági felmérés elvégzésére a Mancsos Segítõtársaink Alapítványnál (www.mancsosok.hu) és a Magyar Terápiás és Segítõkutyás Szövetség Egyesületénél (www.matesze.hu) egyaránt.

Lap tetejére

OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam (államilag elismert)

Terápiás kutyás múltamnak szerettem volna hivatalos kereteket adni, így elvégeztem a Focus Oktatási Központ OKJ Habilitációs kutyakiképzõ tanfolyamát (OKJ Országos Képzési Jegyzék 528100110000000).

A moduláris szerkezetnek köszönhetõen az OKJ Kutyakozmetikus tanfolyam 3 modulját is beszámították, így csak a szakmai tantárgyakra koncentrálhattam. A képzés majdnem másfél évet vett igénybe kéthetente egy alkalommal, 2014. decemberében vizsgáztunk.

Az OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam tematikája:

 • Állategészségügyi ismeretek (Dr. Vainer Attila, beszámítás)
 • Ebtartási és táplálási ismeretek (Dr. Vainer Attila)
 • Munka-, tûz- és környezetvédelem (Lengyel Ingrid, beszámítás)
 • Vállalkozási alapismeretek (Rácz Katalin, beszámítás)
 • A kutyák viselkedése és állatjóléti ismeretek (Kovács György)
 • A habilitációs kutyák alkalmazásának elméleti alapjai (Lengyel Ingrid)
 • A kommunikációismeret alapjai (Lengyel Ingrid)
 • A habilitációs kutyák képzése és jogi szabályozása (Vasteleki-Einbeck Péter)
 • Kutyás terápia a gyakorlatban (Vasteleki-Einbeck Péter, Kovács Klára)

A vizsga három részbõl állt:

 • 8 elméleti modul, egyenként 20-20 elõre kiadott tétel húzással
 • Engedelmes gyakorlatok kiképzésvezetõként saját kutyával, ismeretlen tétel húzással
 • Terápiás gyakorlat intézményben idegen, vizsgázott terápiás kutyával ismeretlen tétel húzással, vizsgázott terápiás kutya húzással (a kutyát aznap láttam elõször, bár annyira jól mûködtünk együtt, hogy a gyakorlati csoport vezetõje azt hitte, a saját kutyám.)

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyakorlati vizsgám során az egyik, kutyától nagyon félõ lány a foglalkozás végére már egyedül vezette a kutyát (Garde de la Vie Justice "Zen", belga juhászkutya malinois, T: Leczki Sarolta, t: Belényi Beatrix, KEA TKF-A434), még a vizsgabizottság is tapsolt. Több modulból is 100% ill. ahhoz közeli teljesítményt nyújtottam a vizsgákon, így a csoport legjobbjaként, 98%-os átlageredménnyel végeztem.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a segítségemre volt!

Millie.Team.Millie.Millie.Millie

Millie.Zen.Millie.Millie.Millie.Diploma

További fényképalbumok:

2014.07.05. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás REX (REX Kutyaotthon Alapítvány)

2014.07.19. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás REX

2014.09.23. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás Idõsek Otthona (Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ)

2014.09.27. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás Leánynevelõ (EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon)

2014.10.11. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás REX

2014.10.25. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam gyakorlás REX

2014.11.22. OKJ habilitációs kutyakiképzõ tanfolyam vizsga REX

Lap tetejére

A kutya alkalmazhatósága, bemutatása állatasszisztált tevékenységek szempontjából

Megfelelõ problémához a megfelelõ kutyát! Fontos, hogy tisztában legyünk vele: nem minden kutya alkalmas minden terápiás cél megvalósítására, ezért ismernünk kell a program célját és a kutyánkat annak érdekében, hogy a program megvalósítása hatékony és eredményes legyen.

A kutya és a gyermek magatartása a foglalkozásokon alapvetõen lehet aktív vagy passzív (egyik sem "jó" vagy "rossz", hanem az adott típushoz, az adott terápiás célhoz kell megtalálni az összeillõ kutya-gyermek ill. kutya-csoport "párokat"):

Kutya passzív:
A kutya a cselekvés elszenvedõje, vagy a cselekvésnek nem részese (pl. fekszik és a testsémát tanuljuk, illetve pihenõidõszak van, vagy képes/papíros feladatokat végzünk).
Kutya aktív:
A kutya azonos cselekvést hajt végre a gyerekkel (pl. ül, fekszik), szerepjátékokban vesz részt (pl. tûz (ül) - víz (fekszik) - repülõ (áll), körjátékban játszik, stb.
Gyermek passzív:
Gyermektõl várunk passzivitást (pl. hiperaktív gyerek üljön egy helyben, amíg a kutya produkál, vagy pl. a kutya leeszi a tápot a gyerekrõl).
A gyermek megfigyelõ: elmondja, milyen a kutya, mit csinál.
Bazális érzékelés fejlesztése: gyermek csukott szemmel várja, hogy hol ér hozzá a kutya.
Relaxáció: gyermek ráfekszik a kutyára, pihen, együtt lélegzik vele.
Gyermek aktív:
Gyermek résztvesz a gyakorlatokban, közvetlen testi kapcsolatban van a kutyával vagy távolsági kapcsolatban van vele (nem ér hozzá, de ráfigyel, a kutya pozíciójától függõen reagál).

Az alábbi táblázat tartalmazza a terápiás foglalkozások szempontjából érdekes tulajdonságokat.

Tulajdonság
Tulajdonság leírása
Millie
Kinézet Kutya megjelenése, fenotípusa: testméret, szõrhossz, szõrszín, stb. (Mikor hullik, trimmelik-e (pl. terrierek), vedléskor passzív feladat kevesebb legyen, utána fel kell mosni)

Millie középméretû kutya. Alapszínei a fekete-fehér-vörös (tricolor), de megtalálható rajta rózsaszín is (nyelve). Szõre hosszú, az arcorri részen és a lábakon rövid. Fülei felállóak, végük 1/3-a lebicsaklik. Farka hosszú, dús, lábain zászló található.

Feladatok Milyen alapengedelmességi feladatokat tud a kutya és hogyan (hang és/vagy kézjel, fejbólintás stb.)

Millie hangjelre és kézjelre egyaránt, közelrõl és távolról is dolgozik (ahol kézjelre is, ott zárójelben odaírtam, nála mi a jele a feladatnak):
- ül (ökölbe szorított kéz),
- fekszik (nyitott tenyérrel, összezárt ujjakkal lefelé mutató kéz),
- áll (oldalt tartott kéz),
- marad (kifelé mutató tenyér nyitott ujjakal (ötös)),
- hozzám (oldalsó tartásban tartott mindkét kar (T)),
- pörög (mutatóujjal körzés balra),
- forog (mutatóujjal körzés jobbra),
- szlalom,
- nyolcas,

- lábnál,
- vár,
- hozd,
- ereszd/kérem,
- hajol.

Mozgékonyság Lassú és kényelmes, vagy inkább energikus, pörgõs a kutya.
Minél akadályozottabb a gyerek, annál lassúbb kutya jó, ill. ettõl függ, hogy aktív/passzív feladatokhoz/gyerekekhez jó-e.
De pl. egy baleset utáni izomrehabilitációhoz jó a gyors kutya (pl. kar mozgatása - eldobni neki a labdát sokszor).
Millie alapvetõen közepes tempójú kutya, szükség esetén, fõleg jutalomfalattal, felpörgethetõ, de kérésre egy helyben is marad.
Kutya jelleme "Kemény" vagy "puha", mennyire dominánskodó, mennyire könnyen kezelhetõ Millie "puha", nem dominánskodó, könnyen irányítható, szeretne megfelelni. Ha egy helyzet túl soknak bizonyul számára, akkor kilép a szituációból.
Nyalakodás A gyerek és a kutya nagyjából egy magasságban van. A gyerek vagy kifejezetten szereti, vagy utálja, ha nyalja a kutya (köztes nem nagyon van). Egyes gyerekek nem szeretik, ha megnyalja õket a kutya, vagy ha hozzáér, azt mondja/hiszi, hogy "megharapta". Az autistát viszont kifejezetten megnyugtatja, ha a kutya nyalja a hasát. Amelyik kutya nyalakodik, az nem domináns. Meg kell beszélni elõre (szemet/szájat nem nyalhatja, de kezet, fület igen). Érdemes törlõkendõt vinni. Millie nem nyalakodik, csak ha a gyermek kifejezetten kéri tõle (odadugja az arcát/nyakát/fülét, nevet, simogatja, bátorítja, kér "puszit"). Én nem szeretem, ha nyalakodik a kutya, ezért sokáig nem szoktam hagyni.
Távolságtartás Mennyire keresi a közvetlen kontaktust a kutya. (Pl. nem minden gyerek szereti, ha odamegy a kutya megszagolni, tudni kell leállítani). Millie inkább távolságtartó, visszafogott, de ha jutalomfalatról van szó, akkor szívesen belép a másik személyes terébe.
Fájdalomküszöb Mennyire tûri a (legtöbbször akaratlan) fájdalmat, illetve hogyan regál rá (pl. odakap-e vagy csak odébbmegy). Jól szocializált kutya tudja, hogy max. véletlenül bántották, bár van olyan gyerek, aki szándékosan bántja. Fokozatosan kell bevezetni a feladatokat, hogy feloldódjon mind a gyerek, mind a kutya. Millie fájdalomküszöbe közepesen magas, ha fájdalom éri, nyüszítéssel jelzi és odébbáll. Bármely testrészét engedi megfogni, simogatni. Problémahelyzetben tõlem kér segítséget, vagy inkább kitér, kilép a szituációból.
Megérinthetõ testtájak Mely részeit engedi megfogni a kutya, esetleg van-e olyan testrésze, amit tanácsos elkerülni Millie bármilyen testrészét hagyja megfogni, akár a nyelvét is.
Félelem Mitõl fél a kutya (valamitõl biztos, pl. lufi). Sok eszköz lehet a gyerekeknél, amiket elõre meg kell mutatni a kutyának (mankó, furulya stb.)

Millie elsõre tartózkodó, de ha megismerkedett egy újdonsággal, akkor a késõbbiekben nem okoz neki problémát. Vihartól, mennydörgéstõl nem fél.

Hangokra adott reakció A kutya milyen hangokra reagál negatívan (pl. gyerek üvölt, sérült sikít, stb.) Elõfordul, hogy a kereplõ hangjára pásztor kutyák terelnének. Szórakozóhelyen fények, zajok esetén ha segítséget kér, figyeljünk rá és reagáljunk. Millie viszonylag jól tûri a hirtelen, váratlan hangos zajokat, hangokat. A gyerekek zaja, kiabálása, sírása, sikítása nem vált ki belõle reakciót, maximum megpróbálja megvigasztalni, vagy tõlem kér segítséget, hogyan viselkedjen (elvárás: maradjon semleges).
Erõsségei Olyan feladat, amit nagyon szeret a kutya, bármikor bevethetõ. (Néha improvizálni kell és spontán feladatra van szükség). Millie az alapengedelmességi és ügyességi feladatokat mindig jól végzi, szeretjük az "Utánozd a kutyát" játékot (gyerek is ül, áll, fekszik, amikor a kutya (kézjelre)).
Gyengeségei Amilyen szituációt jobb elkerülni (pl. hangos zajra felugrik az ölembe). Millie nem szereti, ha szembõl próbálják simogatni.
Gyerekek száma Hány gyerekkel lehet vele foglalkozni. Pl. 4-5 gyerek, aktív kutyánál esetleg 8 is. Ideális egy kutyás foglalkozás esetén az 5-6 gyerek, afölött több kutya ill. segítõ kell, hogy be lehessen vonni mindenkit. Millie kitûnõen alkalmazkodik bármilyen szituációhoz, csak az intézmény/gyógypedagógus/foglalkozásvezetõ határozza meg a létszámot. Eddig a legnagyobb létszám vele egy 21 fõs értelmileg akadályozott, Down-szindrómás, autista stb. csoport volt.
Idõ Meddig lehet a kutyával dolgozni (szakirodalom szerint 20-40 perc alkalmanként, gyakorlatban gyerekfüggõ, de max. 1.5 óra) Millie-vel legtöbbször 20-30 perces foglalkozások megtartására volt igény. Amint a kifáradás jeleit mutatja, visszavonulunk.
Specialitás Milyen különleges dolgot lehet csinálni a kutyával Millie specialitása a "csipeszelõs" játék többféle változatban (pl. testséma tanuláshoz adott testrészére kell csipeszt tenni, vagy színtanuláshoz adott színû csipeszt kell választani, vagy kicsi-nagy tanulásához különbözõ méretû csipeszeket, illetve egy másik játék, hogy meg kell találni a kutya szõrébe eldugott csipeszt, stb.)

Forrás: Illés Anett elõadása

Lap tetejére

Elõadások

A kutyás terápiával kapcsolatosan elõször kiváló elõadásokat hallgathattam pl. a tanfolyam vagy a konferenciák idején, de 2011.08.30-án eljött az alkalom, amikor elõadást tartani mehettem a Budapesti Kongresszusi Központba. Illés Anett meghívást kapott a 2. Mûvészetterápiás Világkongresszusra, ahová tolmácsként és elõadóként Madorral együtt engem is meghívott. Elõadásunknak a "Mûvészi képességek erõsítése a kutyával kísért foglalkozásokon" címet választottuk. Anett kiválóan felépítette a mindössze 20 perces elõadást:

A Mûvészi képességek erõsítése a kutyával kísért foglalkozásokon c. elõadásunk tartalma:

 • A kutyával való kapcsolat általános elõnyei
 • Az állatasszisztált foglalkozások fajtái (AAA, AAT, AAE)
 • A kutyával támogatott mûvészet terápia 3 fõ aspektusa (a folyamat bemutatása egy-egy terület konkrét kiválasztásával)
  • A mûvészeti fejlesztés területei (pl. zenei képességek fejlesztése)
  • Korcsoport (pl. óvodás korú gyermekek)
  • Állatasszisztált foglalkozások fajtái (pl. állatasszisztált terápia)
 • A fõbb fejlesztési területek (finommotorikus és nagy mozgások, gondolkodás, érzékelés, észlelés, kommunikáció, nyelvi készségek, beszédkészség)
 • A kiválasztott terület, korcsoport és foglalkozás típus mélyebb elemzése, jellemzõi
 • Mintafeladatok
 • Magyarországi helyzet

Elõadás
A prezentáció angol nyelven innen letölthetõ (.pdf, 1,5 MB)

Az elõadást kísérõ gyakorlati bemutató, a közönséget is bevonó interaktív feladatok:

 • A kutya testhelyzetétõl függõen a nõk (ül) illetve férfiak (fekszik) megszólaltatása a teremben (magas-mély hangok)
 • Egy önként jelentkezõnek a kutya odavisz egy, a hátára csipesszel rögzített képet (gyertya) tartalmazó lapot, melyrõl asszociálva egy dalt énekel (legnagyobb örömünkre egy hölgy lelkesen és tisztán elénekelte az "Ég a gyertya, ég" kezdetû gyerekdalt)
 • A kutya testhelyzetének megfelelõ szolmizációs sémával egy gyerekdal rejtvény megfejtése a kiosztott lapok alapján (ha sikerült rájönni, melyik dalról van szó, a megfejtést (kis meglepetésért) kérem emailben elküldeni) (Én még ilyen innovatív kutyás-zenei feladatot sosem láttam!)

Kutyakotta rejtvény
Kutyakotta rejtvény

Elhatároztuk, hogy ezentúl vállaljuk magyar és angol nyelvû, kutyás terápia témájú elõadások és gyakorlati bemutatók megtartását itthon és külföldön a következõ nyelveken: magyar HU, angol EN, német DE, francia FR vagy spanyol ES.

 

Azután 2012. februárjában nagyob büszke voltam, mikor felkérést kaptam az Ideo Csoporttól, hogy tartsak egy 2 órás prezentációt Madorral Volksbank-os ügyfeleik részére "Stressz kezelés kutyával" címmel.

A Stressz kezelés kutyával c. elõadásom tartalma:

 • A stressz
 • A kutya
 • Stressz kezelés kutyával

Stressz kezelés kutyával plakát
Stressz kezelés kutyával plakát

Elõadásanyag
Elõadás anyag letöltése a képre kattintva (.pdf, 4.9 MB)

Lap tetejére

Terápiás kutyás tábor 1

2012.08.01-04. között vettünk részt a Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány
terápiás táborában Pálmonostorán. Millie-t lassan vezettem be az értelmileg akadályozott és Down-szindrómás gyermekek segítésébe. A Millie-vel végzett feladatok:

 • Egészséges, értelmileg akadályozott és Down-szindrómás gyermekek sikítva közelítik meg a kutyát
 • Idegen gyermek általi vezethetõség (értelmileg akadályozott gyermek)
 • Törökülésben, csukott szemmel ülõ egészséges, értelmileg akadályozott és Down-szindrómás gyermekek elõtti vezethetõség
 • Térdelõ egészséges, értelmileg akadályozott és Down-szindrómás gyermekek alatti vezethetõség
 • Hasaló egészséges, értelmileg akadályozott és Down-szindrómás gyermekeken átvezetés

Terápiás kutyás tábor képek

Naplemente.Égkép..Rebeka, Millie.Rebeka, Millie

Millie.Millie.Millie.Millie.Millie

Csapat.Millie.Millie.Millie.Millie

Millie.Millie.Millie.Millie.Millie

Millie.Millie.Millie.Millie.Millie

Millie video: terápiás séta (.mov, 33 MB)

Lap tetejére

Terápiás kutyás tábor 2

2013.07.29-31. között vettünk részt a Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány
terápiás táborában Dunapataj-Szeliden. Millie kiválóan tudott együttmûködni 21 értelmileg akadályozott, Down-szindrómás ill. autista, valamint kb. 15 egészszéges gyermekkel. A Millie-vel végzett feladatok:

 • Értelmileg akadályozott, autista és Down-szindrómás gyermekek köszöntése
 • Értelmileg akadályozott, autista és Down-szindrómás gyermekekkel érintéses (kontakt)-feladatok
 • Idegen gyermek általi vezethetõség (egészséges és értelmileg akadályozott)

Terápiás kutyás tábor 2 képek

Terápia.Fotóalbum>>

Lap tetejére

Millie referenciák

Szellõ utcai Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) www.szelloegymi.hu
Részvétel alsó tagozatos értelmileg akadályozott és autista gyermekek fejlesztésében:
- szabálytanuló képesség növelése,
- finommotorikus mozgások,
- nagymozgások, egyensúlyérzék fejlesztése,
- bazális érzékelés,
- stb.

Külön öröm számomra, hogy míg egyes iskolákba, óvodákba a kutyát be sem engedik, addig itt annyira szívesen látottak vagyunk és annyira pozitívak a visszajelzések, hogy a szülõk már pont azért íratják ide speciális nevelési igényû gyermekeiket, mert van kutyás foglalkozás is.

Iskola

 

HKSE Hegedûs Karate Sport Egyesület www.hkse.hu
Terápiás foglalkozás Millie-vel a HKSE karate egyesület felkérésére kb. 35 egészséges gyermekkel a Városligetben:
- szabálykövetés,
- motiváció,
- általános kutyatartás,
- kynológia és anatómia,
- kiképzési módszerek,
- fajtacsoportok,
- testséma,
- nagymotoros mozgások,
- filmek, könyvek,
- magyar fajták.

Millie therapy
További képek >>

További terápiás referenciák: ld. Mador referenciák

Szakirodalom

A szakirodalom rendkívül széles (fõleg idegen nyelven). A teljesség igénye nélkül a számomra igazán tetszõ weboldalak, könyvek, események, konferenciák, cikkek, kiadványok:

Tematikus linkgyûjtemény (http://terapiasallatok.lap.hu) ezért itt külön nem sorolom fel az ezzel foglalkozó, itt szereplõ magyar ill. külföldi szervezeteket, alapítványokat

Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány (www.mancsosok.hu) tanfolyamuk anyagai ill. az általuk szervezett szakkonferenciák, napi szintû segítségnyújtás

Delta Society Organization amerikai nagy tapasztalattal és kiváló anyagokkal rendelkezõ szervezet (www.deltasociety.org)

Illés Anett kutyás terápiás oldala (www.kutyasterapia.hu) ld. Publikációk is!

Ha tudsz még igazán jó linket/könyvet, kérlek, oszd meg velem. Köszönöm.

Lap tetejére

Találunk megoldást!

Amennyiben Ön saját/ismerõse gyermeke vagy intézménye részére érdeklõdik terápiás foglalkozások vagy magyar ill. angol nyelvû elõadások és gyakorlati bemutatók megtartása iránt itthon vagy külföldön, kérem, keressen meg. Találunk megoldást! Köszönöm.

Lap tetejére

© www.millie.hu